Dátum a čas

Dnes je utorok, 31.1.2023, 20:30:15

Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
slabé sneženie 4 °C 1 °C
streda 1. 2. rain and snow 5/2 °C
štvrtok 2. 2. rain and snow 4/1 °C
piatok 3. 2. rain and snow 5/-1 °C

Navigácia

Obsah

Starosta obce

 

Ondrej Labant

Právne postavenie a kompetencie

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný predstaviteľ obce a najvyšší výkonný orgán obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov:

- Ústava Slovenskej republiky v článku 69,

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

- zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a ďalšie

Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky vyplývajúce zo zákonníka práce sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

Funkcia starostu je podľa § 13, ods. 3 zákona č. 359/1990 Zb. o obecnom zriadení nezlučiteľná s funkciou:

 - poslanca obecného zastupiteľstva,

 - zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

 - štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený,

 - predsedu samosprávneho kraja,

 - vedúceho zamestnanca štátnej správy,

 - podľa osobitného zákona (napr. prokurátor alebo čakateľ prokuratúry)

   Starosta :

 -  zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

 - vykonáva obecnú správu,

 - zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 - vydáva pracovný priadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

 - rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu