Dátum a čas

Dnes je pondelok, 20.3.2023, 10:59:22

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 3. 2023
zamračené 16 °C 8 °C
utorok 21. 3. polojasno 15/7 °C
streda 22. 3. zamračené 15/6 °C
štvrtok 23. 3. zamračené 17/10 °C

Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1. Dis., art. Eva Bodorová

2. Ivan Bogár

3. Mgr. Miroslava Labovská

4. Mgr. Erik Pastierovič

5. Ing. Július Révész

6. Ján Siksai

7. Jozef Valentík

Obecné zastupiteľstvo podľa Zákona č. 368/1990 Zb. o obecnom zriadení je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

1. starostu,

2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

4. podľa osobitného zákona.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :

1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie sním,

2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

7. uznášať sa na nariadeniach,

8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.