Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 25.9.2022, 16:48:20

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 9. 2022
mierny dážď 17 °C 11 °C
pondelok 26. 9. slabý dážď 14/11 °C
utorok 27. 9. slabý dážď 16/9 °C
streda 28. 9. slabý dážď 17/7 °C

Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1.  Attila Kačmarik

2.  Imrich Kotasz

3.  Ondrej Labant

4.  Jozef Mlinarcsik

5.  Patrik Pilinský

6.  Jozef Valentík

7.  MVDr. Terézia Vlasáková

 

§ 11odst.4 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :

 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20ods. 1, rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytovanie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán obce jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovasnie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j) zriadiť funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďaľšie predpisy,( rokovací poriadok a pod.)
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho a záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.