Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Hontianska Vrbica
obec

Hontianska Vrbica

Zmluvy

2014

Zmluva o prenájme pozemkov - Irena Bujalková, Levice
Znenie v .pdf, 1,7 MB

Zmluva o prenájme pozemkov - Gamota-agro s.r.o. Komárno
Znenie v .pdf, 1,7 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Hontianska Vrbica
Znenie v .pdf, 51 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor
Znenie v .pdf, 37 kB

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Znenie v .pdf, 2,3 MB

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Znenie v .pdf, 2,3 MB

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Znenie v .pdf, 2,4 MB

Zmluva o pskytnutí NFP č. 1400042 - Pôdohospodárska platobná agentúra
Znenie v .pdf, 15,6 MB

Poistenie výpočtovej techniky v materskej škole - Dodatok č.5 k Poistnej zmluva č.080-2033.318
Znenie v .pdf. 942 kB

Dodatok č.6 k Poistnej zmluve č.080-2033.318 - po rekonštrukcii chodníka pred OÚ a OcU
Znenie v .pdf, 896 kB

Dohoda č.08/§52/2014/ŠR - Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti
Znenie v .pdf, 8,1 MB

Dohoda č.24/§50j/NS/2014 - Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regonálnej zamestnanosti.
Znenie v .pdf, 6 MB

Poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Znenie v .pdf, 8,4 MB

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) - Prima banka Slovensko, a.s.
Znenie v .pdf, 11,8 MB

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - ÚPSV a R Levice
Znenie v .pdf, 2,3 MB

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSV a R Levice2014-08-08
Znenie v .pdf, 2,2 MB

Dodatok k Poistnej zmluve č.080-2033.318 - Poistenie VT v budove základnej školy
Znenie v .pdf, 900 kB

Kúpna zmluva na pozemok , parcela č.501/1 registra "C" , záhrada o výmere 585 m2
Znenie v .pdf, 1,8 MB

Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku - Pôdohospodárska platobná agentúra
Znenie v .pdf, 15,5 MB

Zmluva o poistení majetku k Poistnej zmluve č.080-2033.318
Znenie v .pdf, 870 kB

Zmluva o poskytntí finančného príspevku na podporu zamestnávania-ÚPSV a R Levice
Znenie v .pdf, 8,2 MB

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.007/2013
Znenie v .pdf, 741 kB

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.008/2013
Znenie v .pdf, 745 kB

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania
Znenie v .pdf, 1,8 MB

Dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
Znenie v .pdf, 1.4 MB

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Znenie v .pdf, 1,8 MB

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.
Znenie v .pdf, 2,4 MB

Zmluva o dielo - Galileo Corporation s.r.o.
Znenie v .pdf, 5,4 MB

Zmluva o prevádzke internetovej a webhostingových služieb - Galileo Corporation s.r.o.
Znenie v .pdf, 2,4 MB

Zmluva o poistení elektroniky v ZŠ - Kooperatíva poisťovňa a.s.
Znenie v .pdf, 2,4 MB

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti-ÚPSVaR Levice, Dodatok č. 1
Znenie v .pdf,5,6 MB, Dodatok č. 1

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-LUMA AUDIT, s.r.o. Levice
Znenie v .pdf, 2,8 MB

Zmluva o poistení elektroniky v MŠ-Kooperatíva, potisťovňa a.s. Bratislava
Znenie v .pdf, 890 kB

Zmluva o realizácii pracovnej činnosti a pomoci v hmotnej núdzi-ÚPSVaR Levice
Znenie v .pdf, 2,2 MB

Zmluva prenájme pozemku parc.č. 1045/1
Znenie v .pdf, 41 kB 

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/EL k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania - Združenie obcí mikroregiónu Palóc-Hont, OcÚ Plášťovce
Znenie v .pdf, 1,9 MB

Príkazná zmluva č.PL/15/2014/PL k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania na nákup plynu - Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont, OcÚ Plášťovce
Znenie v .pdf, 1,9 MB

2013

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Telovýchovnej jednote
Znenie v .pdf, 1,44MB

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Dobrovoľný hasičský zbor
Znenie v .pdf, 1,37MB

Zmluva o dielo 04/2013-50j - obec Hontianska Vrbica
Znenie v .pdf, 2,35 MB

Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu zamestnannosti - ÚPSVaR Levice
Znenie v .pdf, 5,5 MB

Nájom cintorína v obci - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Znenie v .pdf, 2,2 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - Nitriansky samosprávny kraj
Znenie v .pdf, 2,65 MB

Zmluva o nájme nehnuteinost - Zlatner s.r.o. Levice
Znenie v .pdf, 1,5 MB

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Zlatner s.r.o. Levice
Znenie v .pdf, 6,5 MB

Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad PSVaR Levice
Znenie v .pdf, 7,4 MB

Zmluva o dielo - Zlatner spol. s.r.o., Levice
Znenie v .pdf, 105 kB

Zmluva o dielo - Zlatner spol. s.r.o., Levice
Znenie v .pdf, 104 kB

Dodatok č.1 k dohode o príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad PSVaR Levice
Znenie v .pdf, 2,7 MB

Zmluva k realizácii stavby - Zlatner spol. s.r.o., Levice
Znenie v .pdf, 104 kB

Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. B.Bystrica
Znenie v .pdf, 1,82 MB

Zmluva k prenájmu pozemkov - HONT Hontianska Vrbica s.r.o.
Znenie v .pdf, 1,76 MB

Poistná zmluva výpočtovej techniky - Základná škola
Znenie v .pdf, 871 kB

Zmluva k prenájmu poľnohospodárskych pozemkov - HONT, Hontianska Vrbica s.r.o.
Znenie v .pdf, 4,3 MB

Zmluva o bezodplatnom prevode didaktickej techniky - Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava
Znenie v .pdf, 3,2 MB

Zmluva o poskytnutí údajov z IS KN - Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Znenie v .pdf, 1,56 MB

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 2013/42 - LUMA AUDIT s.r.o. Levice
Znenie v .pdf, 2,7 MB

Dohoda č.21/§52/2013§ na vykonávanie aktivačnej činnosti . ÚPSV a R, Levice
Znenie v .pdf, 8,9 MB

Zmluva o nájme pozemkov - Zlatner. spol. s.r.o. Levice
Znenie v .pdf, 1,3 MB

2012

Zmluva o poskytbutí dotácie z rozpočtu obce - Dobrovoľný hasičský zbor obce
Znenie zmluvy v .pdf, 438 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJ Družstevník Hontianska Vrbica
Znenie zmluvy v .pdf, 449 kB

Zmluva o dielo č.008/2011 - Zlatner s.r.o. Levice
Znenie zmluvy v .pdf 4,79 MB

Zmluva o dielo č.011/2011 - Zlatner s.r.o. Levice
Znenie zmluvy v .pdf 5,32 MB

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400020 - Pôdohospodárska platobná agentúra SR, Bratislava
Znenie zmluvy v .pdf, 15,4 MB

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Znenie zmluvy v .pdf, 5,26 MB

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Znenie zmluvy v .pdf, 7,9 MB

Zmluva o dielo č.11/2012 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,OZ B.Bystrica
Znenie v .pdf, 2MB

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 080-2008.318 a č. 080-2033-318
Znenie dodatku č.1,v .pdf, 1,16 MBznenie zmluvy v .pdf, 2,3 MB

Dodatok č.3 k zmluve o termínovanom úvere č.23/006/10
Znenie v .pdf, 1,2 MB

Dodatok č.3 k zmluve o termínovanom úvere č. 23/032/08
Znenie v .pdf, 1,1 MB

Zmluva o Municipálnom úvere č. 23/018/12 - Prima banka Slovensko
Znenie v .pdf, 10,7 MB

Poistná zmluva pre skupinové poistenie - Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
Znenie v .pdf, 6,55 MB

Poistná zmluva pre skupinové poistenie - Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
Znenie v .pdf, 6,58 MB

Zmluva o dielo č.008/2012 "Novostavba chodníka" - Zlatner s.r.o. Levice
Znenie v .pdf, 4,53 MB

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Znenie v .pdf, 7,7 MB

Zmluva o nájme pozemku - Forest Energy s.r.o., Trenčín
Znenie v .pdf, 1,77 MB

Zmluva na poskytnutie dotácie z NSK č.2/2012 - Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Znenie v .pdf, 2,91 MB

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Znenie v .pdf, 7,83 MB

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 080-2033-318 - Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
Znenie v .pdf, 1,04 MB

Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 080-2033-318 - Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
Znenie v .pdf, 987 kB

2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Telovýchovnej jednote
Znenie v .pdf, 75kB

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Dobrovolný hasičský zbor
Znenie v .pdf, 73kB

Zmluva na odvoz TKO
Znenie v .pdf, 981kB , dodatok č.3a , dodatok č.4

Zmluva na poskytnutie finančného príspevku - rýchlostný merač
Znenie v .pdf, 814kB

Zmluva o pripojení vysokorýchlostného internetu
Znenie v .pdf, 2,256MB

Zmluva o poskytovaní informácií o grantových projektoch SR
Znenie v .pdf, 371kB

Zmluva o čerpaní úveru "Dexia komunál eurofondy"
Znenie v .pdf, 6,8MB, dodatok 1, dodatok2, dodatok3

Kúpna zmluva na merač rýchlosti BX-1
Znenie v .pdf, 447kB

Zmluva o termínovanom úvere č 23/032/08
Znenie v .pdf, 5,65MB, dodatok1, dodatok2

Nájomná zmluva pozemku
Znenie v .pdf, 771kB,   dodatok1

Poistná zmluva skládky TKO
Znenie v.pdf, 697kB

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Znenie v.pdf, 11MB

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 50j zák. č. 5/2004 Z.z.
Znenie v.pdf, 2,6MB

Zmluva o dielo - opatrenia na ochranu pred povodňami
Znenie v.pdf, 1,8MB

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Znenie v.pdf, 700kB

Zmluva o dielo č.13/2011-Projektová dokumentácia 8.b.j.
Znenie v .pdf, 1,1MB

Dohoda o poskytnutí príspevku-Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice
Znenie v .pdf, 154kB

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č 54/§52/2011/NP V-2
Znenie v .pdf, 191kB

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Znenie v .pdf, 1,5MB, dodatok

Zmluva o odbere odpadu č.2071/BA/2011
Znenie v .pdf,1,7MB

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
mierny dážď 23 °C 11 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 22/12 °C

Elektronické služby


hore