Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2020

23/2020

706,68 EUR sedemstošesťeur šesťdesiatosemcentov

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.3/2020

22/2020

706,88 EUR sedemstošesťeur osemdesiatosemcentov

Jaroslava Racsková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2020

21/2020

316,72 EUR tristošestnásteur osemdesiatdvacentov

Magdaléna Šimková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.4/2020 o nájme bytu

20/2020

Neuvedené

Patrik Pilinský

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.3/2020 o nájme bytu

19/2020

Neuvedené

Jaroslava Racsková

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2020

Zmluva č.2/2020 o nájme bytu

18/2020

Neuvedené

Magdaléna Šimková

Obec Hontianska Vrbica

10.08.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

17/2020

30,00 EUR tridsať

Tibor Fazekaš

Obec Hontianska Vrbica

05.08.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2020

100,00 EUR stoeur

Jozef Uram

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2020

Kúpna zmluva

15/2020

5 542,80 EUR päťtisícpäťstoštyridsaťdva eur osemdesiat centov

MUDr. Ľubomír Štefanko, MUDr. Judita Štefanková

Obec Hontianska Vrbica

24.07.2020

Zmluva č.1/2020 o nájme bytu

14/2020

Neuvedené

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

24.07.2020

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2020

13/2020

706,88 EUR sedemstošesťeur osemdesiatosemcentov

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

20.07.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

12/2020

30,00 EUR tridsťeur

Tibor Fazekaš

Obec Hontianska Vrbica

27.05.2020

Darovacia zmluva č.1/2020

11/2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

27.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2020

10/2020

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

27.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2020

09/2020

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

31.03.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 30.01.2020

08/2020

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Imrich Kotasz

Obec Hontianska Vrbica

19.03.2020

Kúpna zmluva

07/2020

11 466,00 EUR jedenásťtisícštyristošesťdesiatšesť eur

Darina Koštrnová

Obec Hontianska Vrbica

16.03.2020

Zmluva č.320 0069 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

6/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14.02.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

05/2020

19,50 EUR devätnásť eur a päťdesiat centiv

Obec Hontianska Vrbica

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

13.02.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

04/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.02.2020

Kúpna zmluva

03/2020

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Imrich Kotasz

Obec Hontianska Vrbica

13.01.2020

Zmluva o dodávke elektriny

02/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

03.01.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur

Linda Pólyová

Obec Hontianska Vrbica

19.12.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

58/2019

316,22 EUR tristošestnásť dvadsaťdva

Obec Hontianska Vrbica

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

16.12.2019

Kúpna zmluva

57/2019

5 832,25 EUR päťtisícosemstotridsaťdva eur dvadsaťpäť centov

Obec Hontianska Vrbica

L.Koncová, Jaroslav Šiko, CZ ECAV H.Vrbica, J.Siksay, M.Siksayová,Mgr. E.Duba, Á.Duba, J.Zakhariás,Mgr. J.Moncoľ,Mgr.Z.Moncoľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: