Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2019

Zmluva o grantovom účte

30/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

10.07.2019

Dodatok č.1 k Dohode o zábezpeke č.1/2018

29/2019

706,64 EUR sedemtošesťeur a šesťdesiatštyri centov

Tomáš Ďurčík

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2019

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.1

28/2019

Neuvedené

Tomáš Ďurčík

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2019

Zmluva o nájme pozemku č.1/2019

27/2019

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Peter Bakai

Obec Hontianska Vrbica

10.07.2019

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A) č.144/002/19

26/2019

70 000,00 EUR sedemdesiat tisíc

Obec Hontianska Vrbica

Prima banka Slovensko, a.s.

01.07.2019

DODATOK č. k zmluve č.PHZ-OPK1-2018-002321 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 16.10.2018

25/2019

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16.04.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

20/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

SPP, a.s.

19.06.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

24/2019

0,20 EUR dvadsať cento za 1 kg

Obec Hontianska Vrbica

Biomarina-biowaste s.r.o.

13.06.2019

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

23/2019

50,00 EUR päťdesiat

Dávid Rafael

Obec Hontianska Vrbica

09.05.2019

ZMLUVA č.39686 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

22/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074NR220067

21/2019

119 665,06 EUR stodevätnásťtisícšestošesťdesiatpäť 06/100

Obec Hontianska Vrbica

Pôdohospodárska platobná agentúra

08.04.2019

Kúpna zmluva č-1818400009-KH

19/2019

2 815,38 EUR dvetisícosemstopätnásť 38/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

03.04.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu č. SDA50124104

18/2019

64,00 EUR šesťdesiatštyri

Obec Hontianska Vrbica

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

17/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

16/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

14/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

13/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

12/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete

9/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

27.03.2019

Dohoda o skončení nájmu

8/2019

Neuvedené

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2019

Darovacia zmluva č.1/2019

7/2019

50,00 EUR päťdesiat

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2019 č.2/2019

6/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: