Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

03/2022

504,00 EUR päťstoštyri eur

Obec Hontianska Vrbica

Galileo Corporation s.r.o.

09.02.2022

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení stravy pre Základnú a Materskú školu Hontianska Vrbica

02/2022

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Základná škola s materskou školou Demandice, č.131, 93585 Demandice

24.01.2022

Zmluva o zabezpečení stravy pre Základnú školu a materskú školu Hontianska Vrbica

01/2022

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Základná škola s materskou školou Demandice, č.131, 93585 Demandice

06.12.2021

Zmluva o najme pozemku využívaného na pestovanie zeleniny, ovocia, okresnej zelene a poľnohospodárskych plodín

35/2021

20,16 EUR dvadsať eur šestnásť centov

Daniel Konček

Obec Hontianska Vrbica

18.11.2021

DOHODA č.21/15/012/53 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

34/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

16.11.2021

DOHODA č.21/15/010/114 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.5 písm.b), ods.11,§26 ods. 2 písm g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej )núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

33/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

03.11.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

32/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

ZSE Energia,a.s.

13.10.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

31/2021

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

11.10.2021

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ust.§269 odst.2a 3 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení noviel

30/2021

360,00 EUR tristošesťdesiat eur

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

30.09.2021

Kúpno-predajná-zmluva

29/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

PAM fruit s.r.o., Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany

16.09.2021

Zmluva na vyučovanie anglického jazyka

28/2021

Neuvedené

Akadémia vzdelávania Levice, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

14.09.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

27/2021

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Ing. Ondrej Hovan

Obec Hontianska Vrbica

08.09.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

26/2021

Neuvedené

Eva Bodorová

Obec Hontianska Vrbica

08.09.2021

Zmluva o organizovaní kultúrneho podujatia

25/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Hontianska Vrbica

Eva Bodorová

05.08.2021

Dohoda o finančnej zábezpeke č. 3/2021

24/2021

306,08 EUR tristošesť eur osem centov

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

05.08.2021

Zmluva č.3/2021 o nájme bytu

23/2021

Neuvedené

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

21.07.2021

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2021

22/2021

706,88 EUR sedemstošesť eur osemdesiatosem centov

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

21.07.2021

Zmluva č.2/2021 o nájme bytu

21/2021

Neuvedené

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

13.07.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

20/2021

0,25 EUR dvadsaťpäť centov za kg

INTA, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

Nájomná zmluva

19/2021

40,00 EUR štyridsať eur

Viktória Šulyanová

Obec Hontianska Vrbica

09.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.37623/2021/17

18/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

11.05.2021

Zmluva č.321 0245 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

17/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.1087/2021 uzatvorená podľa § 269odst.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

16/2021

Neuvedené

Obec Svodín

Obec Hontianska Vrbica

29.04.2021

Darovacia zmluva č.1/2021

15/2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2021 č.2/2021

14/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: