Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2016 č.3/2016

2016/12

500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

30.03.2016

Zmluva č.NR150647 o uzatvorení budúcej zmluvy o spolupráci podľa §59 odst.3 Zákona o odpadoch v súlade s ustanovením §289 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.

2016/11

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

18.03.2016

Zmluva č.26274

2016/9

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hontianska Vrbica

18.03.2016

Zmluva o dielo

2016/8

74 391,82 EUR

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

07.03.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2016/6

216,36 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

30.03.2016

Zmluva č.1610580 v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z.

2016/10

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2016/5

22,75 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

21.01.2016

Kúpna zmluva č.1/2016

2016/3

359 035,38 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

21.01.2016

Dohoda o skončení účinnosti zmluvy o budúcej zmluve

2016/2

0,00 EUR

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

08.01.2016

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 65/2015/RCJ

2015/56

1,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

08.01.2016

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 65/2015/RCJ

2015/55

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

18.01.2016

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-293-028/2015

2016/1

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hontianska Vrbica

30.11.2015

DOHODA č.15/15/010/96

2015/47

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Hontianska Vrbica

16.03.2016

Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej služby

2016/7

150,00 EUR

Bc.Roman Zomborský

Obec Hontianska Vrbica

01.02.2016

Zmluva o dielo č. O/39/2016

2016/4

0,00 EUR

Metal Servis Recycling s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

08.12.2015

Poistná zmluva č.72901168

2015/49

120,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

08.12.2015

Poistná zmluva 11-411859

2015/48

1 007,48 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

21.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica č.2/2016

2015/53

3 000,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

21.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce H.Vrbica v roku 2016 č.1/2016

2015/52

10 500,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

16.12.2015

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním podľa §566 zákona 513/1991 Zb.

2015/51

2 450,00 EUR

TENDER a Development, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.12.2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.NN154101840

2015/50

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.01.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.NN154101840

2015/54

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

23.11.2015

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat.3-čl.10 písm.p) kuchynské odpady určené na ďaľšie spracovanie podľa čl.14 písm.k) nariadenia (ES) č.1069/2009 č.91-VŽP/2015

2015/45

0,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

13.01.2016

Zmluva č.7/2015 na triedený zber zložiek komunálneho odpadu

2015/57

72,00 EUR

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.11.2015

Zmluva o termínovanom úvere č.23/014/15

2015/44

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: