Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.01.2018

Zmluva č.5/1000098403 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2018/04

10,00 EUR desať

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

24.01.2018

Darovacia zmluva č.229/2018

2018/03

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Pierott, n.o.

15.01.2018

Darovacia zmluvy č.1/2018

2018/02

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

10.01.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo : 18K662002

2018/01

Neuvedené

DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

29.12.2017

Zmluva o poskytnuití finančného príspevku č.RR2017/03/58

2017/67

800,00 EUR osemsto

Nadácia ZSE

Obec Hontianska Vrbica

29.12.2017

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

2017/66

887,44 EUR Osemtoosemdesiatsedem 44/100

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Hontianska Vrbica

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/65

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/64

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/63

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/62

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/61

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/60

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Ďurčík

15.12.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

2017/59

19,99 EUR devätnásť 99/100

Obec Hontianska Vrbica

Slovak Telekom, a.s.

01.12.2017

DOHODA č.17/15/010/138

2017/58

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

01.12.2017

DOHODA č.17/15/012/43

2017/57

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

27.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2017/56

15,00 EUR pätnásť

Obec Hontianska Vrbica

Slovak Telekom, a.s.

24.11.2017

Kúpna zmluva

2017/55

30 356,00 EUR tridsaťtisíctristopäťdesiatšesť

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

22.11.2017

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č.2017_MPC_EONE_0464

2017/54

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hontianska Vrbica

02.11.2017

Darovacia zmluva uzavretá podľa ust. §628 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka č.P448/2017

2017/53

30,00 EUR tridsať

Obec Hontianska Vrbica

Pierott, n.o.

02.11.2017

Nájomná zmluva na pozemok (§663-670OZ)

2017/52

100,00 EUR sto

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

27.10.2017

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a nsl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2017/51

119 758,81 EUR stodevätnásťtisícsedemstopäťdesiatosem 81/100

PLQ Development s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

27.10.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 odst. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2017/50

840,00 EUR osemstoštyridsať

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

17.10.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/49

200,00 EUR dvesto

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Dzadík

16.10.2017

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ust.§269 odst.2a3 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení noviel

2017/48

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

11.10.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/47

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: