Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.06.2021

16/2021

Vybudovanie vodomernej šachty

1 497,46 EUR jedentisícštyristodevädesiatsedem eur štyridsaťšesť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

15/2021

Zemné práce bukdozérom

500,00 EUR päťsto eur

Ľubomír Húdik-HUDIKOP

Obec Hontianska Vrbica

16.06.2021

14/2021

Dodávka a montáž čerpacej technológie - studňa futbalové ihrisko H.Vrbica

5 498,64 EUR päťtisícštyristodeväťdesiatosem eur šesťdesiatštyri centov

Aqua Garden, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

13/2021

čerpadlo LOWRA

900,22 EUR devästo eur dvadsaťdva centov

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

12/2021

Rekonštrukcia domu smútku a odvodnenie miestnej komunikácie-"Šuťom"

10 261,45 EUR desaťtisícdvestošesťdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

10.06.2021

12/2021

Rekonštrukcia domu smútku a odvodnenie miestnej komunikácie-"Šuťom"

10 261,45 EUR desaťtisícdvestošesťdesiatjeden eur štyridsaťpäť centov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

10.05.2021

11/2021

Spevnenie anténového stožiara na 8b.j. Novostavba

30,00 EUR tridsať eur

INISSAT Roman Ábelovský

Obec Hontianska Vrbica

06.05.2021

10/2021

uličné stĺpy s LED svietidlom 3ks

1 730,09 EUR tisícsedemstotridsať eur deväť centov

STRADER s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.05.2021

9/2021

Vŕtanie studne v areáli futbalového štadióna a TJ Družstevník Hontianska Vrbica

3 000,00 EUR tritisíc euro

Ondrej Bogár

Obec Hontianska Vrbica

03.05.2021

8/2021

Letničky 250ks

197,50 EUR stodeväťdesiatsedem eur päťdesiat centov

Ján Prommer - Kvety Prommer

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2021

7/2021

Vypracovanie PD k územnému konaniu a k stavebnému povoleniu

16 176,00 EUR šestnásťtisíc stosedemdesiatšesť eur

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

15.03.2021

6/2021

zabezpečenie podkladov k územnému rozhodnutiu

699,00 EUR šestodeväťdesiatdeväť eur

M:projekcia s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

11.03.2021

5/2021

Údržba školského areálu v ZŠ a výsadbu okrasných stromov

1 796,40 EUR jedentisícsedemstodeväťdesiatšesť eur a štyridsať centov

Profi Partner LV s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.03.2021

4/2021

Dodávka zemného plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

02.03.2021

3/2021

Servisné práce na vedení miestneho rozhlasu

261,12 EUR dvestošestnásť eur dvanásť centov

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

05.02.2021

1/2021

Vyhotovenie geometrického plánu za oddelenie stavebných pozemkov

560,00 EUR päťstošesťdesiat eur

Kosztolányi Gabriel GEODET

Obec Hontianska Vrbica

12.02.2021

2/2021

Materiál na testovanie obyvateľov

Neuvedené

LV SR s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

18.12.2020

29/2020

Polohopisné a výškové meranie

240,00 EUR dvestoštyridsať

GEODET Kosztolányi Gabriel

Obec Hontianska Vrbica

18.11.2020

28/2020

Vysokozdvižná plošina na demontáž a montáž vianočnej výzdoby

Neuvedené

DJ rental

Obec Hontianska Vrbica

16.10.2020

27/2020

Nákupné poukážky pre jubilantov.

Neuvedené

COOP Jednita Levice, spotrebné družstvo

Obec Hontianska Vrbica

15.10.2020

26/2020

Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, činnosť C1-Triedený zber komunálneho odpa

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

IJK-CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

23.09.2020

25/2020

Vyhotovenie architektonickej štúdie na výstavbu rodinných bytov

705,60 EUR sedemstopäť eur šesťdesiat centov

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

18.08.2020

24/2020

Periodická prehliadka kondenz.kotlov a odborná prehliadka-skúška pl.kotlov v 8b.j. Profis

971,40 EUR deväťstosedemdesiatjedeneur štyridsaťcentov

Erik Sedlák - LAHER

Obec Hontianska Vrbica

11.08.2020

23/2020

Murárske a maliarske práce v Dome smútku

972,43 EUR deväťstosedemdesiatdvaeur štyridsťtricentov

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

03.08.2020

21/2020

Systém evidencie odpadov " Separus"

1 839,00 EUR tisícosemstotridsaťdeväť eur

Enecol s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: