Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2019 č.2/2019

6/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2019 č.1/2019

5/2019

10 000,00 EUR desattisíc

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

07.02.2019

DOHODA číslo 19/15/52A/3

4/2019

319,26 EUR tristodevätnásť 26/100

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

06.02.2019

Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu ( kompostu ) biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

3/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

JRK Waste Management s.r.o.

28.01.2019

Dodatok č.1

2/2019

1,00 EUR euro

Obec Hontianska Vrbica

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku CZ H.Vrbica

11.01.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.oprávneného :181559-1818400009-KH-VB

1/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

19.12.2018

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

81/2018

3 446,00 EUR tritisícštyristoštyridsaťšesť

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.12.2018

Zmluva č.5/1000118529 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

80/2018

64,00 EUR šesťdesiatštyri

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

31.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_197/2018

79/2018

71,70 EUR sedemdesiatjeden 70/100

Obec Hontianska Vrbica

IVES Košice

24.10.2018

Kúpna zmluva

78/2018

400,00 EUR štyristo

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Erika Zakhariásová

24.10.2018

Dohoda č.18/15/010/28

77/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

24.10.2018

Dohoda č.18/15/012/45

76/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

24.10.2018

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002321 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

75/2018

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24.10.2018

Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č.0058-PRB/2018/Z

74/2018

143 710,00 EUR stoštyridsaťtritisícsedemstodesať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Hontianska Vrbica

18.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZDR-2018-A-03616-000

73/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.

27.09.2018

Zmluva č.12870508U03

72/2018

28 718,00 EUR dvadsaťosomtisícsedemstoosemnásť

Obec Hontianska Vrbica

Envinmentálny fond

25.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.24/2018

71/2018

840,00 EUR osomstoštyridsať

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

18.09.2018

Zmluva o spolupráci

70/2018

200,00 EUR dvesto

Róbert Rikkoň

Obec Hontianska Vrbica

20.08.2018

Kúpna zmluva

69/2018

114,54 EUR jedenstoštrnásť 54/100

Obec Hontianska Vrbica

Mária Kabaiová

20.08.2018

Kúpna zmluva

68/2018

290,44 EUR dvestodeväťdesiat 44/100

Obec Hontianska Vrbica

Ing.Ladislav Sluka

20.08.2018

Kúpna zmluva

67/2018

1 380,00 EUR jedentisíctristoosemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Matej Ürge

16.08.2018

Kúpna zmluva

66/2018

175,40 EUR stosedemdesiatpäť 40/100

Obec Hontianska Vrbica

Jolana Baranová

14.08.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

65/2018

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Monika Almaská

14.08.2018

Zmluva č.10/2018 o nájme bytu

64/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi, Iveta Földiová

14.08.2018

Zmluva č.9/2018 o nájme bytu

63/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: