Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2018

Zmluva č.5/1000118529 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

80/2018

64,00 EUR šesťdesiatštyri

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

31.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_197/2018

79/2018

71,70 EUR sedemdesiatjeden 70/100

Obec Hontianska Vrbica

IVES Košice

24.10.2018

Kúpna zmluva

78/2018

400,00 EUR štyristo

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Erika Zakhariásová

24.10.2018

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002321 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

75/2018

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24.10.2018

Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č.0058-PRB/2018/Z

74/2018

143 710,00 EUR stoštyridsaťtritisícsedemstodesať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Hontianska Vrbica

27.09.2018

Zmluva č.12870508U03

72/2018

28 718,00 EUR dvadsaťosomtisícsedemstoosemnásť

Obec Hontianska Vrbica

Envinmentálny fond

25.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.24/2018

71/2018

840,00 EUR osomstoštyridsať

Obec Hontianska Vrbica

LUMA AUDIT,s.r.o.

18.09.2018

Zmluva o spolupráci

70/2018

200,00 EUR dvesto

Róbert Rikkoň

Obec Hontianska Vrbica

07.08.2018

Zmluva č.2/2018 o nájme bytu

2018/54

Neuvedené

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

07.08.2018

Dohoda o finančnej zábezpeke č.10/2018

2018/53

316,08 EUR tristošestnásť 08/100

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

20.08.2018

Kúpna zmluva

69/2018

114,54 EUR jedenstoštrnásť 54/100

Obec Hontianska Vrbica

Mária Kabaiová

20.08.2018

Kúpna zmluva

68/2018

290,44 EUR dvestodeväťdesiat 44/100

Obec Hontianska Vrbica

Ing.Ladislav Sluka

20.08.2018

Kúpna zmluva

67/2018

1 380,00 EUR jedentisíctristoosemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Matej Ürge

14.08.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

65/2018

100,00 EUR

Obec Hontianska Vrbica

Monika Almaská

16.08.2018

Kúpna zmluva

66/2018

175,40 EUR stosedemdesiatpäť 40/100

Obec Hontianska Vrbica

Jolana Baranová

14.08.2018

Zmluva č.10/2018 o nájme bytu

64/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ondrej Földi, Iveta Földiová

14.08.2018

Zmluva č.9/2018 o nájme bytu

63/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Tibor Gálos

14.08.2018

Zmluva č.8/2018 o nájme bytu

62/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Kuba, Róbert Kuba

14.08.2018

Zmluva č.7/2018 o nájme bytu

61/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Helena Klepáčová

14.08.2018

Zmluva č.6/2018 o nájme bytu

60/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Mgr. Erika Obertová

14.08.2018

Zmluva č.5/2018

59/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Eva Jandurová

14.08.2018

Zmluva č. 4/2018 o nájme bytu

2018/58

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Alžbeta Valentíková

14.08.2018

Zmluva č.3/2018 o nájme bytu

2018/57

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Eugen Racsko

10.08.2018

Zmluva o termínovanom úvere č.144/001/18

2018/56

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

10.08.2018

Zmluva o temínovanom úvere č.23/032/08

2018/55

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: