Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

17/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

16/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

15/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

14/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

13/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

12/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

03.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete

9/2019

167,76 EUR stošesťdesiatsedem 76/100

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská distribučná, a.s.

27.03.2019

Dohoda o skončení nájmu

8/2019

Neuvedené

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2019

Darovacia zmluva č.1/2019

7/2019

50,00 EUR päťdesiat

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2019 č.2/2019

6/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2019 č.1/2019

5/2019

10 000,00 EUR desattisíc

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

07.02.2019

DOHODA číslo 19/15/52A/3

4/2019

319,26 EUR tristodevätnásť 26/100

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

06.02.2019

Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu ( kompostu ) biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

3/2019

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

JRK Waste Management s.r.o.

11.01.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.oprávneného :181559-1818400009-KH-VB

1/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2018

Dohoda č.18/15/010/28

77/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

24.10.2018

Dohoda č.18/15/012/45

76/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

18.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZDR-2018-A-03616-000

73/2018

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.

19.12.2018

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov

81/2018

3 446,00 EUR tritisícštyristoštyridsaťšesť

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.12.2018

Zmluva č.5/1000118529 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

80/2018

64,00 EUR šesťdesiatštyri

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

31.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_197/2018

79/2018

71,70 EUR sedemdesiatjeden 70/100

Obec Hontianska Vrbica

IVES Košice

24.10.2018

Kúpna zmluva

78/2018

400,00 EUR štyristo

Obec Hontianska Vrbica

Ing. Erika Zakhariásová

24.10.2018

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002321 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

75/2018

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Hontianska Vrbica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24.10.2018

Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č.0058-PRB/2018/Z

74/2018

143 710,00 EUR stoštyridsaťtritisícsedemstodesať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: