Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.08.2021

Dohoda o finančnej zábezpeke č. 3/2021

24/2021

306,08 EUR tristošesť eur osem centov

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

05.08.2021

Zmluva č.3/2021 o nájme bytu

23/2021

Neuvedené

Roderik Šebök

Obec Hontianska Vrbica

21.07.2021

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2021

22/2021

706,88 EUR sedemstošesť eur osemdesiatosem centov

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

21.07.2021

Zmluva č.2/2021 o nájme bytu

21/2021

Neuvedené

Michal Behan, Slávka Bogárová

Obec Hontianska Vrbica

13.07.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

20/2021

0,25 EUR dvadsaťpäť centov za kg

INTA, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

28.06.2021

Nájomná zmluva

19/2021

40,00 EUR štyridsať eur

Viktória Šulyanová

Obec Hontianska Vrbica

09.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.37623/2021/17

18/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

11.05.2021

Zmluva č.321 0245 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

17/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Hontianska Vrbica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.1087/2021 uzatvorená podľa § 269odst.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

16/2021

Neuvedené

Obec Svodín

Obec Hontianska Vrbica

29.04.2021

Darovacia zmluva č.1/2021

15/2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Hontianska Vrbica

29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska Vrbica v roku 2021 č.2/2021

14/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hontianska vvrbica v roku 2021 č.1/2021

13/2021

4 500,00 EUR štyiritisícpästo eur

Telovýchovná jednota Družstevník Hontianska Vrbica

Obec Hontianska Vrbica

27.04.2021

Zmluva o podpore Wéčko

12/2021

185,46 EUR stoosemdesiatpäť eur a osemdesiatdeväť centov

Obec Hontianska Vrbica

Asseco Solutions, a.s.

14.04.2021

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2021

11/2021

706,64 EUR sedemstošesť eur šesťdesiatštyri centov

Tomáš Ďurčík

Obec Hontianska Vrbica

14.04.2021

Zmluva č.1/2021 o nájme bytu

10/2021

Neuvedené

Tomáš Ďurčík

Obec Hontianska Vrbica

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Orange Slovensko, a.s.

26.03.2021

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

8/2021

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

Obec Hontianska Vrbica

SPP-distribúcia, a.s.

24.03.2021

Zmluva č.NR150647_2 o spolupráci podľa § 59 odst.3 Zákona o odpadoch

7/2021

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

6/2021

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

08.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.572/2021

5/2021

Neuvedené

Obec Svodín

Obec Hontianska Vrbica

05.03.2021

Dodatok č.4

4/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

05.02.2021

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

3/2021

Neuvedené

ENECOL s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

27.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 odst.2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

2/2021

Neuvedené

Obec Svodín

Obec Hontianska Vrbica

22.01.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

1/2021

192,00 EUR stodevädesiatdva

Obec Hontianska Vrbica

Galileo Corporation s.r.o.

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

36/2020

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: