Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2017

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č.2017_MPC_EONE_0464

2017/54

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hontianska Vrbica

02.11.2017

Darovacia zmluva uzavretá podľa ust. §628 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka č.P448/2017

2017/53

30,00 EUR tridsať

Obec Hontianska Vrbica

Pierott, n.o.

02.11.2017

Nájomná zmluva na pozemok (§663-670OZ)

2017/52

100,00 EUR sto

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

27.10.2017

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a nsl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2017/51

119 758,81 EUR stodevätnásťtisícsedemstopäťdesiatosem 81/100

PLQ Development s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

27.10.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 odst. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2017/50

840,00 EUR osemstoštyridsať

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

17.10.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/49

200,00 EUR dvesto

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Dzadík

16.10.2017

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ust.§269 odst.2a3 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení noviel

2017/48

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednota Levice,s.d., Dopravná 14, 93401 Levice

11.10.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/47

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

11.10.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2017

2017/46

316,72 EUR tristošestnásť 72/100

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

11.10.2017

Zmluva č.7/2017 o nájme bytu

2017/45

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

11.10.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2017

2017/44

316,08 EUR tristošestnásť 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

11.10.2017

Zmluva č.8/2017 o nájme bytu

2017/43

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

28.09.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/42

70,00 EUR sedemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Jana Sabová

18.09.2017

Kúpna zmluva

2017/41

225,07 EUR dvestodvadsaťpäť 07/100

Obec Hontianska Vrbica

Imrich Kotasz

22.08.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.5/2017

2017/40

316,08 EUR tistošestnásť 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

22.08.2017

Zmluva č.6/2017 o nájme bytu

2017/39

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

16.08.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.1/2017

2017/37

316,72 EUR tristošestnásť 72/100

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

16.08.2017

Zmluva č.2/2017 o nájme bytu

2017/36

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

16.08.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.2/2017

2017/33

706,88 EUR sedemtošesť 88/100

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

16.08.2017

Zmluva č.3 o nájme bytu

2017/32

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

16.08.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.4/2017

2017/35

706,68 EUR sedemtošesť 68/100

Obec Hontianska Vrbica

Patrik Pilinský

16.08.2017

Zmluva č.5/2017 o nájme bytu

2017/34

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Patrik Pilinský

16.08.2017

Zmluva o bežnom účte

2017/38

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2017

Zmluva o dodávke plynu č.9106302937

2017/31

72,00 EUR sedemdesiatdva mesačne

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Hontianska Vrbica

14.08.2017

Zmluva č.4/2017 o nájme bytu

2017/30

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ján Siksai, Erika Antalová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: