Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.03.2018

5/2018

Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice H.Vrbica "

500,00 EUR päťsto

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

13.03.2018

4/2018

Výrub stromov v intraviláne obce Hontianska Vrbica

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Daniel Guťan - ROPE

Obec Hontianska Vrbica

20.02.2018

3/2018

Vypracovanie žiadosti o NFP z ÚV SR v programe -podpora rozvoja športu na rok 2018

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

16.02.2018

2/2018

Vypracovanie znaleckých posudkov na budovu novostavby 8b.j. a pozemku

320,00 EUR tristodvadsť

Ing.Jozef Ďuriš

Obec Hontianska Vrbica

04.01.2018

1/2018

Vypracovanie žiadosti o NFP z operačného programu kvalita životného prostredia pre projekt "…

1 140,00 EUR tisícstoštyridsať

SUPPORT a CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.11.2017

34/2017

Vystúpenie pre deti v rámci podujatia " Čarovné pastelky " dňa 16.11.2017

200,00 EUR dvesto

Zahrajko, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

17.10.2017

33/2017

aktualizácia dokumentu komunálny plán sociálnych služieb

80,00 EUR osemdesiat

Ing.Jozef Vida

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2017

32/2017

Údržba vianočnej výzdoby a reflektorov.

Neuvedené

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2017

31/2017

Vypracovanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

1 300,00 EUR jedentisíctristo

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

18.09.2017

30/2017

Zabezpečenie verejného obstarávania k zákazke "Novostavba športového areálu ".

300,00 EUR tristo

MAZY Silvia Matušková

Obec Hontianska Vrbica

18.09.2017

29/2017

Smaltové tabule domových súpisných čísel 30ks

126,00 EUR stodvadsaťšesť

Pavol Krasňanský

Obec Hontianska Vrbica

18.09.2017

28/2017

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu so zameraním na činnosť C2

600,00 EUR šesto

ManosCONSULTING s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.09.2017

27/2017

Zriadenie vodovodnej prípojky vrátane montáže vodomeru p. Gabriela Gazdíková

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

31.08.2017

26/2017

Údržba detského ihriska v základnej škole

10 218,00 EUR desťtisícdvestoosemnásť

Intersystem EU, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

31.08.2017

25/2017

Obnova pomníka padlých

Neuvedené

Endre Tóth

Obec Hontianska Vrbica

30.08.2017

23/2017

Úprava skládky stavebnej sute buldozérom

Neuvedené

MARKON-N, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

30.08.2017

24/2017

Zhotovenie projektovej dokumentácie " Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice "

1 680,00 EUR jedentisícšestoosemdesiat

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

22.08.2017

22/2017

Úprava povrchu stien a stropu vrátane maliarskych prác v dome smútku

1 857,77 EUR jedentisícosemstopäťdesiatsedem 77/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

22.08.2017

21/2017

Úprava povrchu stien a stropov vrátane maliarskych prác v základnej škole

1 921,73 EUR jedentisícdeväťstodvadsaťjeden 73/100

Imrich Šinko MONTIM

Obec Hontianska Vrbica

25.07.2017

19/2017

Vypracovanie žiadosti o NFP

500,00 EUR päťsto

Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

13.07.2017

18/2017

Zakúpenie krovinorezu STIHL FS310+AC40-2

599,00 EUR päťstodeväťdesiatdeväť

LESPOL-SERVIS s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

15.08.2017

20/2017

Zriadenie odbočenia na vodovodnú prípojku s dodávkou a montážou vodomeru. na par.č. 8 kat.úz. H…

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

04.07.2017

17/2017

Murárske práce v ZŠ

Neuvedené

Zsolt Hermán

Obec Hontianska Vrbica

20.06.2017

16/2017

Demontáž a osadenie stĺpa elektrického osvetlenia

Neuvedené

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

20.06.2017

15/2017

Vyhotovenie pieskoviska pre základnú školu

839,64 EUR osemtotridsaťdeväť 64/100

ZLATNER spol. s. r. o

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: