Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.03.2020

5/2020

Predstavenie na Mikuláša

350,00 EUR tristopäťdesiat eur + cestovné

Bábkové divadlo Lienka

Obec Hontianska Vrbica

26.02.2020

4/2020

Montáž hlavného ističa

25,84 EUR dvestopäťdesiatdva eur osemdesiatštyri centov

KEPS, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

06.02.2020

3/2020

Vyhotovenie tabule

67,56 EUR šesťdesiatsedem eur päťdesiatšesť centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

03.02.2020

2/2020

Servis kondenzačných kotlov 8ks

48,00 EUR štyridsť osem

Bohumil Bálint

Obec Hontianska Vrbica

13.01.2020

1/2020

spracovanie ŽoP a monitorovacej správy na projekt "Novostavba športového areálu pri ZŠ Hontianska…

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Ing.Tomáš Kozolka

Obec Hontianska Vrbica

16.12.2019

29/2019

Plomby na bytové vodomery v počte 20ks

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s

Obec Hontianska Vrbica

10.12.2019

28/2019

Vyhotovenie nápisu názvu obce a loga na autobusové zastávky v počte 2ks.

472,80 EUR štyristosedemdesiatdva eur osemdesiat centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

10.12.2019

27/2019

Odvoz a likvidácia TKO od 01.01.2020

92,04 EUR devädesiatdva eur štyri centy

MIKONA plus,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

03.12.2019

26/2019

INW vysokotlakové dúchadlá ČOV - bytovky

1 124,00 EUR tisicstodvadsaťštyri

IN-ECO, spol.s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2019

25/2019

Geodetické zameranie a spracovanie porealizačného stavu stavby

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Ing. Július Juhász GEODET

Obec Hontianska Vrbica

24.10.2019

24/2019

Výroba informačnej tabule.

70,32 EUR sedemdesiat eur tridsaťdva centov

MYKY - Reklamná produkcia

Obec Hontianska Vrbica

14.10.2019

23/2019

Vyhotovenie geometrického plánu na objekty v ZŠ

3 769,00 EUR tristosedemdesiatšeť eur

Ing. Július Juhász GEODET

Obec Hontianska Vrbica

10.10.2019

22/2019

Oprava poškodenej fasády na budove základnej školy

2 150,00 EUR dvetisícstopäťdesiat eur

Ladislav Jónaš

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2019

21/2019

Prieskum trhu - PHZ triedený zber Komunálneho odpadu

100,00 EUR sto eur

Ing. Zuzana Matušková

Obec Hontianska Vrbica

09.10.2019

20/2019

Klampiarske práce na Dome smútku

332,00 EUR tristotridsaťdva eur

Andrej Szabó Klampiarstvo

Obec Hontianska Vrbica

02.10.2019

19/2019

Vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu

800,00 EUR osemsto

SUPPORT a CONSULTING, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

16.09.2019

18/2019

Verejné obstarávanie "Modernizácia autobusových zastávok "

200,00 EUR dvesto

Ing. Zuzana Matušková

Obec Hontianska Vrbica

11.09.2019

17/2019

Kamenivo 0-4 mmm na podsyp

1 314,59 EUR tisíctristštrnásťeur päťdesiatdeväťcentov

ZLATNER spol.s.r.o. Levice

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

12/2019

Motor do V3s

2 800,00 EUR dvetisícosemsto

REMAservis s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

12.08.2019

16/2019

Denník "Új szó" zo dňa 16.08.2019 v počte 200ks so 40% zľavou

Neuvedené

Duel Press, s.r.o., Új szó

Obec Hontianska Vrbica

07.08.2019

15/2019

Oprava oplotenia a terénne úpravy pri ZŠ

1 440,00 EUR tisícštyristoštyridsať

Ladislav Jónáš

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

14/2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Modernizáciu autobusových zastávok"

640,00 EUR šestosedemdesiat

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Hontianska Vrbica

01.08.2019

13/2019

Preprava motora

120,00 EUR stodvadsať

Jozef Kupča-KUPČA TRANS

Obec Hontianska Vrbica

15.07.2019

11/2019

Preprava betónových plotových dielcov z Levíc do Hontianskej Vrbici

Neuvedené

Ladislav Krenčan

Obec Hontianska Vrbica

09.07.2019

10/2019

Oprava a výmena uzáverov vody

515,66 EUR pätstopätnásťeur šesťdesiatšesťcentov

Ján Deák

Obec Hontianska Vrbica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: