Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/62

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/61

2 511,00 EUR dvetisícpäťstojedenásť

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

21.12.2017

Dohoda o odstúpení Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena s dohodou o predkupnom práve

2017/60

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Ďurčík

29.12.2017

Zmluva o poskytnuití finančného príspevku č.RR2017/03/58

2017/67

800,00 EUR osemsto

Nadácia ZSE

Obec Hontianska Vrbica

15.12.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

2017/59

19,99 EUR devätnásť 99/100

Obec Hontianska Vrbica

Slovak Telekom, a.s.

27.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2017/56

15,00 EUR pätnásť

Obec Hontianska Vrbica

Slovak Telekom, a.s.

24.11.2017

Kúpna zmluva

2017/55

30 356,00 EUR tridsaťtisíctristopäťdesiatšesť

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

22.11.2017

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č.2017_MPC_EONE_0464

2017/54

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Hontianska Vrbica

02.11.2017

Darovacia zmluva uzavretá podľa ust. §628 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka č.P448/2017

2017/53

30,00 EUR tridsať

Obec Hontianska Vrbica

Pierott, n.o.

02.11.2017

Nájomná zmluva na pozemok (§663-670OZ)

2017/52

100,00 EUR sto

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

11.10.2017

Zmluva č.7/2017 o nájme bytu

2017/45

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

11.10.2017

Zmluva č.8/2017 o nájme bytu

2017/43

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

27.10.2017

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 a nsl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

2017/51

119 758,81 EUR stodevätnásťtisícsedemstopäťdesiatosem 81/100

PLQ Development s.r.o

Obec Hontianska Vrbica

27.10.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 odst. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2017/50

840,00 EUR osemstoštyridsať

LUMA AUDIT,s.r.o.

Obec Hontianska Vrbica

17.10.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/49

200,00 EUR dvesto

Obec Hontianska Vrbica

Tomáš Dzadík

16.10.2017

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle ust.§269 odst.2a3 obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení noviel

2017/48

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

COOP Jednita Levice, spotrebné družstvo

11.10.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/47

50,00 EUR päťdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

11.10.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.6/2017

2017/46

316,72 EUR tristošestnásť 72/100

Obec Hontianska Vrbica

Iveta Ottmárová

11.10.2017

Dohoda o finančnej zábezpeke č.7/2017

2017/44

316,08 EUR tristošestnásť 08/100

Obec Hontianska Vrbica

Ján Križan, Matra Križanová

28.09.2017

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/42

70,00 EUR sedemdesiat

Obec Hontianska Vrbica

Jana Sabová

18.09.2017

Kúpna zmluva

2017/41

225,07 EUR dvestodvadsaťpäť 07/100

Obec Hontianska Vrbica

Imrich Kotasz

22.08.2017

Zmluva č.6/2017 o nájme bytu

2017/39

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Roderik Šebök

16.08.2017

Zmluva č.2/2017 o nájme bytu

2017/36

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Magdaléna Šimková

16.08.2017

Zmluva č.3 o nájme bytu

2017/32

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Jaroslava Racsková

16.08.2017

Zmluva č.5/2017 o nájme bytu

2017/34

Neuvedené

Obec Hontianska Vrbica

Patrik Pilinský

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: